Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận”

Ngày đăng: 03/08/2020 | Lượt xem: 146

        Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Tưởng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Ngọc Hùng.

 

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Hoàng Mạnh Tưởng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Luận án phân tích quá trình và đánh giá kết quả đạt được của việc thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 đến nay và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

Những đóng góp mới của luận án:

Về mặt lý luận

       Luận án đã hệ thống hóa, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về việc thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận.

        Đưa ra khái niệm thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số và các yếu tố ảnh hưởng và vai trò của việc thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số.

         Nêu lên kinh nghiệm thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Về thực tiễn

      Luận án đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

       Luận án đã đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số.

       Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị làm tài liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu giảng dạy.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học chính sách công, vai trò của việc thực hiện chính sách giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

       Góp phần hiện thực hóa những nội dung của Nghị quyết số 29/NQ-TW về phát triển toàn diện giáo dục

       Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

       Dùng làm tài liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề này.

NCS. Hoàng Mạnh Tưởng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công tại Học viện

Khoa học xã hội

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa