Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Biện pháp ngăn chặn hành chính theo pháp luật Việt Nam”

Ngày đăng: 16/07/2020 | Lượt xem: 296

       Ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Hương.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Mục đích nghiên cứu:

       Luận giải cơ sở khoa học để đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng biện pháp ngăn chặn (BPNC) hành chính ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về BPNC hành chính và đánh giá thực trạng pháp luật, thực tiễn hoạt động áp dụng các BPNC hành chính. Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, khái quát, đánh giá các công trình khoa học về BPNC hành chính, từ đó xác định các vấn đề cần được làm rõ về mặt lý thuyết  liên quan đến BPNC hành chính. Thứ hai, phân tích sự phát triển pháp luật về các BPNC hành chính qua các thời kỳ, từ đó chỉ ra tính quy luật của sự phát triển và tính kế thừa; đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về BPNC hành chính cũng như việc áp dụng các BPNC hành chính trong thực tiễn, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế. Thứ ba, xác định rõ các nhu cầu và quan điểm hoàn thiện pháp luật về BPNC hành chính trong bối cảnh hiện nay; từ đó đưa ra các khuyến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về BPNC hành chính và một số biện pháp bảo đảm cho việc áp dụng các BPNC hành chính.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, luận án tổng quan, phân tích các quan điểm đã và đang tồn tại về BPNC hành chính, trên cơ sở đó, xây dựng khái niệm BPNC hành chính, đồng thời chỉ ra các đặc điểm, vai trò cũng như phân loại các BPNC hành chính và các bảo đảm thực hiện BPNC hành chính. Thứ hai, trên cơ sở phân tích một cách toàn diện về thực trạng quy định pháp luật hiện hành và thực trạng áp dụng pháp luật về BPNC hành chính, luận án chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, để từ đó đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về các BPNC hành chính. Thứ ba, từ việc xác định nhu cầu hoàn thiện pháp luật BPNC hành chính, luận án đã đưa ra hệ thống các quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về BPNC hành chính cũng như những quan điểm, giải pháp bảo đảm cho việc áp dụng BPNC hành chính.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Về mặt lý luận: góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về ngăn chặn hành chính cũng như góp phần hoàn thiện pháp luật về BPNC hành chính. Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật.

      Về mặt thực tiễn: có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu áp dụng hoàn thiện pháp luật, vào hoạt động xử lý các vi phạm hành chính.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

   NCS. Nguyễn Thị Thùy Dung chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt