Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Quản lý nhà nước đối với giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 01/07/2020 | Lượt xem: 226

       Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Thị Minh Thùy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Hương.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS. Phạm Thị Minh Thùy.

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập (ĐHCL).

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, luận án đã góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn hệ thống lý luận khoa học về QLNN đối với giảng viên. Đặc biệt, nghiên cứu đã phân tích làm rõ vai trò, đặc điểm của đội ngũ giảng viên các trường ĐHCL và QLNN đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập.

       Thứ hai, phân tích một cách hệ thống thực trạng pháp luật đối với giảng viên trường ĐHCL và thực trạng QLNN đối với giảng viên các trường ĐHCL ở Việt Nam hiện nay, đặt trong bối cảnh yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học, dân chủ, tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và xác định nguyên nhân của những kết quả và hạn chế đó.

       Thứ ba, luận án đã đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và các nội dung của QLNN đối với giảng viên trường ĐHCL nhưng có sự gắn kết với những yêu cầu của xu thế tự chủ đại học. Luận án đã làm rõ mô hình quản lý giảng viên các trường ĐHCL theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, đảm bảo quyền tự chủ về nhân sự cho các trường đại học.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về lý luận:

       Đề tài góp phần củng cố, hoàn thiện hơn cơ sở lý luận về QLNN, ĐHCL, giảng viên đại học, pháp luật đối với giảng viên ĐHCL và thực hiện QLNN đối với đội ngũ giảng viên các trường ĐHCL ở Việt Nam.

Về thực tiễn:

       Đề tài góp phần phục vụ công tác xây dựng và triển khai thi hành các văn bản pháp luật về tự chủ đại học và củng cố cơ sở pháp lý của việc thực hiện QLNN đối với đội ngũ giảng viên các trường ĐHCL ở Việt Nam.

       Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý giúp tăng cường hiệu quả công tác QLNN đối với đội ngũ giảng viên nói riêng và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý các trường ĐHCL ở Việt Nam nói chung.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Mỹ Hiền