Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)”

Ngày đăng: 26/05/2020 | Lượt xem: 111

        Ngày 23 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Vũ Linh Chi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: 1) GS.TS. Đặng Nguyên Anh; 2) PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh.

 

Hội đồng chấm luận án TS cho NCS. Hoàng Vũ Linh Chi

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận về chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp theo hướng dựa vào đó để phân tích, đánh giá về chính sách nhà ở xã hội  cho người thu nhập thấp theo các tiêu chí đánh giá chính sách công. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Những đóng góp mới của luận án:

       Thứ nhất, luận án đưa ra tổng quan các nghiên cứu về chính sách nhà ở xã hội trên thế giới, tìm hiểu nhận thức của mỗi chính phủ và các mô hình thực hiện của các nước, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

       Thứ hai, luận án đưa ra tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, đem lại sự hiểu biết tương đối toàn diện và có hệ thống về chính sách này ở Việt Nam.

       Thứ ba, điểm mới của luận án là tiếp cận đánh giá chính sách nhà ở xã hội cho người thu  nhập thấp từ góc độ chính sách công. Luận án đánh giá nội dung chính sách dựa trên một số tiêu chí đánh giá nhằm cung cấp những thông tin quan trọng về các rào cản và các bất cập của chính sách.

      Thứ tư, đánh giá kết quả triển khai và lợi ích của chính sách mang lại cho đối tượng thụ hưởng chính sách là điểm mà chưa có nghiên cứu nào trước đó đã thực hiện, từ đó có thể đưa ra những giải pháp khuyến nghị phù hợp.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Về ý nghĩa lý luận, luận án phân tích sự vận hành và biến đổi của chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trong thời gian qua và đối chiếu với chính sách nhà ở xã hội ở một số nước trên thế giới với mục đích cung cấp những thông tin mới liên quan đến chủ đề này. Bên cạnh đó, việc vận dụng các lý thuyết về chính sách công cũng nhằm tìm hiểu tính phổ biến, độ tin cậy và khả năng áp dụng các lý thuyết này vào thực tiễn nghiên cứu chính sách công ở Việt Nam.

       Về ý nghĩa thực tiễn, luận án cung cấp các luận cứ khoa học cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách nhà ở xã hội trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, là cơ sở cho việc tạo lập các hướng nghiên cứu khoa học và triển khai trong thực tiễn, qua đó góp phần xây dựng và phát triển nhà ở xã hội một cách bền vững trong thời gian tới.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa