Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: “Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khai thác than TKV khu vực Quảng Ninh”

Ngày đăng: 20/05/2020 | Lượt xem: 115

       Ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thu Trang  đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Ngọc và  PGS.TS. Trần Đình Thao.

NCS. Phạm Thu Trang đã bảo vệ thành công Luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu (HTCT) đánh giá hiệu quả kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV khu vực Quảng Ninh dựa trên các căn cứ khoa học và thực tiễn từ đó giúp các doanh nghiệp này nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án đã khẳng định sự khác biệt của HTCT đánh giá HQKD của các doanh nghiệp khai thác than so với các ngành khác;

      Luận án đã chỉ ra các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV khu vực Quảng Ninh hiện nay chưa sử dụng HTCT đánh giá HQKD như một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chiến lược và thực hiện chiến lược kinh doanh;

       Luận án đã khẳng định được việc xây dựng HTCT đánh giá HQKD theo các khía cạnh của mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững (bao gồm: kinh tế, xã hội, môi trường, quy trình nội bộ, học tập và phát triển) là phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV khu vực Quảng Ninh;

      Luận án đã chỉ ra cách tiếp cận xây dựng HTCT đánh giá HQKD của doanh nghiệp khai thác than trên cơ sở tích hợp quản trị kinh doanh và quản trị chiến lược;

      Luận án đã đề xuất HTCT đánh giá HQKD, trong đó nhấn mạnh tới khía cạnh quy trình nội bộ, môi trường và xã hội, học tập và phát triển hơn là khía cạnh kinh tế.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

        Luận án góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về HTCT đánh giá HQKD của các doanh nghiệp khai thác than.

      Luận án đề xuất được HTCT đánh giá HQKD phù hợp với thực tiễn kinh doanh, giúp doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV khu vực Quảng Ninh có thể đạt được HQKD và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, của ngành và của quốc gia.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền