Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Xã hội học “An sinh xã hội của lao động trong khu vực phi chính thức: Nghiên cứu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội”

Ngày đăng: 19/05/2020 | Lượt xem: 119

        Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hồ Ngọc Châm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Xã hội học; Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 9 31 03 01. Người hướng dẫn khoa học: 1) GS. TS. Đặng Nguyên Anh; 2) TS. Bùi Thị Thanh Hà.

 

NCS. Hồ Ngọc Châm chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Luận án tập trung tìm hiểu thực trạng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của người lao động trong khu vực phi chính thức; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm của người lao động; đưa ra một số khuyến nghị đóng góp cho việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội ở nhóm lao động này.

Những đóng góp mới của luận án:

       Những phát hiện của luận án về tính chủ động tự an sinh của người lao động là một điểm mới của luận án so với các nghiên cứu đi trước. Việc luận án vận dụng luận điểm chính của lý thuyết lựa chọn hợp lý, lý thuyết mạng lưới xã hội và cách tiếp cận ASXH theo chu trình vòng đời để giải thích những yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận BHYT, BHXH tự nguyện của người lao động đã cụ thể hóa hơn vai trò của các lý thuyết trung mô trong giải thích hành vi của người lao động.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Về mặt lý luận:  Luận án đã vận dụng các luận điểm chính của lý thuyết Xã hội học gồm lý thuyết Lựa chọn hợp lý, lý thuyết Mạng lưới xã hội và cách tiếp cận chu trình vòng đời trong nghiên cứu ASXH để giải thích hành vi tham gia hệ thống BHYT, BHXH tự nguyện của người lao động trong khu vực phi chính thức. Việc chỉ ra sự phù hợp trong áp dụng lý thuyết để giải thích hành vi của người lao động sẽ góp phần bổ sung những thông tin mang tính khoa học, tính lý luận cho các lĩnh vực nghiên cứu liên quan.

      Về mặt thực tiễn: Trong bối cảnh các nghiên cứu về khu vực phi chính thức và các số liệu thống kê về khu vực phi chính thức ở Việt Nam vẫn chưa mang tính hệ thống, toàn diện, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung những thông tin mang tính thực tiễn cho lĩnh vực nghiên cứu này.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa