Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 19/05/2020 | Lượt xem: 128

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Văn Hảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thư.

 

NCS. Lê Văn Hảo chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận và phân tích thực tiễn kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, luận án đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.  

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Thứ nhất, luận án phân tích và làm sáng tỏ hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính là hoạt động thực hiện quyền nhà nước, cụ thể là quyền kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hành chính nhằm bảo đảm pháp luật TTHC được tuân thủ nghiêm chỉnh, đúng pháp luật.

Thứ hai, thông qua việc phân tích và làm rõ hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định vị trí, vai trò của VKSND trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của đề tài luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện những vấn đề lý luận về công tác kiểm sát các vụ án hành chính của VKSND dưới hình thức kiểm soát quyền lực tư pháp như: xây dựng một số khái niệm, các đặc điểm, nội dung, phương pháp kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

Thứ , từ nhận thức lý luận về vai trò, chức năng của VKSND, luận án đánh giá thực trạng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay của VKSND.

Thứ năm, luận án đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên cơ sở khoa học và rút ra từ thực tiễn đó có tính khả thi khi vận dụng vào hoạt động thực hiện chức năng của VKSND.

Ý nghĩa khoa học của luận án:

Ý nghĩa lý luận:

Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về khoa học Luật Hiến pháp, Luật hành chính, Luật Tổ chức VKSND và Luật TTHC làm rõ những nội dung công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, xác định vị trí của VKSND trong bộ máy nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi giải quyết các vụ án hành chính.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Luận án xác lập cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học cho hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của VKSND. Đồng thời, phân tích và làm rõ yêu cầu của việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, mối quan hệ phối hợp giữa VKS và các cơ quan khác thực hiện các hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong thực tế.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết