Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm “Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An”

Ngày đăng: 06/03/2020 | Lượt xem: 199

        Ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm; Chuyên ngành: Hán Nôm; Mã số: 9 22. 01. 04. Người hướng dẫn khoa học: 1) GS.TS. Đinh Khắc Thuân; 2) PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường.

 

NCS. Lê Thị Thu Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm

tại Học viện Khoa học xã hội

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Luận án nghiên cứu một cách toàn diện nguồn tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An, bao gồm: đặc điểm văn bản, giá trị nội dung cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị tư liệu đó đối với công tác khuyến học, khuyến tài hiện nay. Từ đó, luận án góp phần tìm hiểu giá trị của di sản Hán Nôm nói chung, tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ Annói riêng trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Những đóng góp mới của luận án:

       Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống hệ thống từ đặc điểm văn bản cho đến giá trị nội dung nguồn tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An. Nêu lên thực trạng khuyến học ở Nghệ An; từ đó, đề xuất việc bảo tồn và phát huy nguồn nguồn tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Là hướng mở cho các công trình nghiên cứu liên quan về khuyến học ở các địa phương và trên cả nước nói chung.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Qua nội dung phản ánh trong TLHN, luận án làm rõ những chính sách khuyến học mà người dân Nghệ An thực hiện trong quá khứ, rộng khắp từ thôn xóm đến hội giáp. Những chính sách đó mang lại những giá trị vô cùng quý giá, như đề cao tinh thần tự học, coi trọng việc học, đề cao giá trị của Nho học truyền thống, tác động tích cực đến thành tựu khoa bảng của Nghệ An.

       Nêu ra những mặt tích cực cũng như những điểm còn hạn chế về mặt tư tưởng của khuyến học xưa, liên hệ với thực tiễn, đưa ra những giải pháp, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của nguồn tư liệu; góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài của Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung đạt được những kết quả tốt nhất.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa