Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường Đại học khu vực tỉnh Quảng Ngãi"

Ngày đăng: 20/02/2020 | Lượt xem: 176

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn An Hà và PGS.TS. Mai Hà.

 

NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc đã bảo vệ thành công Luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm khám phá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường Đại học ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi; qua đó đề xuất các giải pháp gia tăng nhận thức, nâng cao tinh thần doanh nhân và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

- Thứ nhất, Luận án đã đề xuất được quy trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên góp phần làm phong phú và rõ hơn về cách thức để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến dự định kinh doanh nói chung và của sinh viên nói riêng.

- Thứ hai, Luận án đã phát triển được thang đo “Giáo dục kinh doanh” thông qua việc bổ sung nội dung vào thang đo để thu thập thông tin của sinh viên. Đồng thời, luận án cũng phát triển thang đo “Dự định khởi sự kinh doanh” của sinh viên. Kết quả của 2 thang đo mới này đã được kiểm định độ tin cậy và có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu. Các nghiên cứu khác liên quan về lĩnh vực khởi sự kinh doanh của sinh viên có thể sử dụng lại thang đo này để nghiên cứu.

- Thứ ba, Luận án đã xác định được các nhân tố chính ảnh hưởng cũng như mức độ tác động của các nhân tố đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên, bao gồm: “Đặc điểm tính cách”, “Thái độ đối với hành vi kinh doanh”, “Giáo dục kinh doanh”, “Nhận thức kiểm soát hành vi”, “Địa vị xã hội của chủ doanh nghiệp” và “Nguồn vốn”. Kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng để tiếp tục nghiên cứu ở các công trình nghiên cứu tương tự khác.

- Thứ tư, kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố “Ý kiến người xung quanh/Chuẩn chủ quan” không có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm này của luận án có điểm khác so với các nghiên cứu trước đây, bởi vì trong hầu hết các nghiên cứu trên thế giới khi đưa nhân tố này vào mô hình nghiên cứu thì kết quả đều có ý nghĩa tác động thuận chiều đến dự định khởi nghiệp của sinh viên.

- Thứ năm, nghiên cứu đã đề xuất hệ thống giải pháp có cơ sở khoa học và khả thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên các trường Đại học tại Quảng Ngãi nói riêng và có thể mở rộng cho khu vực miền Trung và cả nước nói chung.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Về mặt lý luận, luận án cung cấp cơ sở khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu về dự định khởi sự kinh doanh, tổng kết được lý thuyết các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu; phát triển hệ thống thang đo, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố chính ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Về mặt thực tiễn, luận án đã đánh giá, phân tích được thực trạng nhận thức về vấn đề khởi sự kinh doanh và dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên; khám phá và đo lường được các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố chính ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường Đại học tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả của nghiên cứu giúp cho các nhà hoạch định chính sách và các trường đại học có cách nhìn đầy đủ và toàn diện về các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên, đặt cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược đào tạo của các trường đại học, kiến tạo môi trường học tập kích thích nảy nở ý tưởng kinh doanh sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. 

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền