Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Phát triển thị trường nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030”

Ngày đăng: 20/02/2020 | Lượt xem: 169

       Ngày 15 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Ngọc Tiệp đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ  Kinh tế học; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 9.31.04.10; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Dương và PGS. TS. Bùi Văn Huyền.

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm phân tích đánh giá thực trạng thị trường nhà ở trên địa bàn Hà Nội nhằm đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thị trường nhà ở địa bàn Hà Nội lành mạnh và hiệu quả trong giai đoạn tới năm 2030.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần khẳng định sự tất yếu khách quan phát triển TT nhà ở giá trung bình và thấp trước mắt và lâu dài. Nhà ở giá trung bình và thấp cũng là một loại hàng hóa, cần phải được phát triển theo cơ chế thị trường, trong giai đoạn đến 2030, hàng hóa này là loại hàng hóa đặc biệt của thị trường nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

       Góp phần làm rõ hơn những đặc thù, tính riêng biệt TT NO trong giai đoạn Hà Nội đang phát triển, cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước đối với thị trường này không chỉ để tạo động lực cho thị trường mà còn giúp thị trường đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

       Đề xuất hệ thống các quan điểm mới và giải pháp, trọng tâm là giải pháp về quản lý nhà nước để phát triển TT NO, trong đó tập trung vào phát triển TT NO giá trung bình và thấp trong giai đoạn tới phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp phần làm sáng tỏ các vấn đề cơ sở lý luận, nghiên cứu về phát triển TT NO hiện nay làm luận cứ cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về TT nhà ở;

      Góp phần đánh giá khái quát thực trạng phát triển TT NO, trong đó đánh giá cả phân khúc TT NO giá trung bình và thấp tại Hà Nội trong thời gian qua;

      Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu; giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý sự phát triển của TT NO tại Hà Nội.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền