Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Pháp luật về công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam”

Ngày đăng: 18/02/2020 | Lượt xem: 142

       Ngày 17 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội

tặng hoa chúc mừng NCS. Đỗ Thị Thu Hà

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án có mục đích nghiên cứu là làm rõ những vấn đề lý luận về công bố thông tin (CBTT) của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán (TTCK) và pháp luật về CBTT của công ty đại chúng trên TTCK, qua đó hình thành cơ sở lý luận và phát triển các luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng pháp luật về CBTT của công ty đại chúng trên TTCK, từ đó tìm ra các giải pháp, phương hướng hoàn thiện pháp luật về hoạt động CBTT của công ty đại chúng trên TTCK ở Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, phát triển những vấn đề lý luận về CBTT của công ty đại chúng trên TTCK và pháp luật về CBTT của công ty đại chúng trên TTCK ở Việt Nam, làm rõ cơ sở khoa học giúp cân bằng lợi ích của công ty đại chúng với lợi ích của nhà đầu tư, đảm bảo tính minh bạch của thị trường cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

       Thứ hai, tác giả đánh giá thực trạng pháp luật về CBTT của công ty đại chúng trên TTCK ở Việt Nam

      Thứ ba, luận án xác định định hướng và các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về CBTT của công ty đại chúng trên TTCK cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng các quy phạm pháp luật trong thực tiễn

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Về lý luận, các công trình nghiên cứu đã cơ bản làm rõ lý luận pháp luật công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán

       Về thực trạng, các nghiên cứu Phân tích tầm quan trọng của hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán, xác định hoạt động công bố thông tin không thuần túy là nghĩa vụ mà đó còn là một quyền quan trọng giúp doanh nghiệp tăng giá trị, uy tín trên thị trường chứng khoán.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt