Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của Lực lượng Công an nhân dân trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 10/02/2020 | Lượt xem: 229

       Ngày 09 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đỗ Thị Bích Thảo đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC & DVLS; Mã số: 9229002; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Xuân Phúc.

 

NCS. Đỗ Thị Bích Thảo đã bảo vệ thành công Luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng về phát huy vai trò của nhân tố chủ quan của lực lượng Công an Nhân dân, luận án nhằm đề xuất một số yêu cầu và giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG) ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

       Về lý luận: Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an trong đảm bảo ANQG ở Việt Nam; luận án cũng làm nổi bật những ưu điểm và hạn chế trong việc phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an hiện nay.

       Về thực tiễn: Luận án là công trình góp phần tổng kết thực tiễn phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an trong đảm bảo ANQG, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an trong đảm bảo ANQG ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp phần hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và những nhà nghiên cứu mácxít về vấn đề NTCQ và vai trò NTCQ. Trên cơ sở làm rõ vai trò NTCQ của lực lượng công an trong đảm bảo ANQG, luận án đã đưa ra yêu cầu và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an trong đảm bảo ANQG.

        Luận án có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về những vấn đề liên quan đến nhân tố chủ quan, nhân tố chủ quan của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của đề tài cũng có ý nghĩa khuyến nghị trong việc nâng cao hiệu quả việc phát huy vai trò của nhân tố chủ quan của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay.

    Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền