Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Ngày đăng: 05/02/2020 | Lượt xem: 143

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Vân Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ  Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9340105; Người hướng dẫn khoa học: TS. Phí Vĩnh Tường và TS. Dương Đình Giám.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cấp Học viện của NCS. Trần Thị Vân Anh

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Mục đích của luận án là làm rõ được vấn đề phát triển của doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra và đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp dệt may.

Đóng góp mới của Luận án:

Luận án góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển doanh nghiệp dệt may trong bối cảnh phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh thay đổi nhanh chóng dưới ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0. Từ đó xác định các tiêu chí và chỉ tiêu cần quan tâm để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh diễn ra các cuộc cách mạng công nghiệp.

Đánh giá được thực trạng phát triển của doanh nghiệp dệt may Việt Nam giai đoạn 2007-2018 trên cơ sở áp dụng cơ sở lý luận nói trên, chỉ ra được những vấn đề phát triển của doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong giai đoạn trước và sau khi CMCN 4.0 được chính thức thảo luận bởi các học giả và nhà hoạch định chính sách (2014).

Luận giải được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh diễn ra CMCN 4.0 và luận giải những nguyên nhân gây ra các vấn đề phát triển cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh mới.  Luận án đưa ra được quan điểm, định hướng, các giải pháp chủ yếu để phát triển doanh nghiệp dệt, may trong bối cảnh CMCN lần thứ tư.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

Luận án góp phần bổ sung thêm những vấn đề lý luận về phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh phương thức sản xuất truyền thống (dựa trên nền tảng vật lý) bị thay thế bởi phương thức sản xuất mới (dựa trên các nền tảng vật lý bằng kết hợp với nền tảng phi vật lý).

Luận án góp phần bổ sung luận cứ để xây dựng định hướng phát triển doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đây là tài liệu thao khảo tin cậy phục vụ cho công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách đối với những ai quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp dệt may.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền