Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học "Nhân thân người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 05/02/2020 | Lượt xem: 325

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Uyên Thy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hồ Trọng Ngũ.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội

tặng hoa chúc mừng NCS. Phạm Uyên Thy

Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nhân thân người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó chỉ rõ thực trạng các đặc điểm của nhân thân tiêu cực của người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những hiện tượng xã hội tiêu cực nào trong đời sống kinh tế xã hội tác động làm hình thành nhân thân người phạm tội; qua thực trạng trên đề xuất xây dựng những giải pháp phòng ngừa tội phạm bằng cách hạn chế, khắc phục, lọai bỏ các hiện tượng tiêu cực tác động hình thành đặc điểm nhân thân tiêu cực của người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện có hệ thống về “Nhân thân người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” dưới góc độ tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Những điểm mới của luận án thể hiện:

Thứ nhất, Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành luật học để giải quyết các vấn đề trọng tâm của luận án, đặc biệt là cách tiếp cận triết học pháp luật; tâm lý học tội phạm kết hợp với các phương pháp nghiên cứu cụ thể, luận án phân tích, đánh giá làm rõ đặc điểm nhân thân người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

 Thứ hai, phân tích làm rõ những đặc trưng của nhân thân người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có tính đến yếu tố địa lý học tội phạm (Đặc thù của nhân thân người phạm tội trong mối liên hệ với yếu tố dân số, văn hóa, phong tục, truyền thống, lối sống,...).

Thứ ba, phân tích làm rõ những tác động từ mội trường gia đình, nhà trường, bạn bè… trong việc hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực của người phạm tội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2018;

Thứ tư, chỉ ra điểm khác biệt của đặc điểm nhân thân người phạm tội giữa các nhóm tội khác nhau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thứ năm, kiến nghị được những giải pháp tăng cường phòng ngừa tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ nhân thân người phạm tội;

Ý nghĩa khoa học của luận án:

 Ý nghĩa lý luận

- Dựa trên sự phân tích làm rõ lý luận về nhân thân người phạm tội và ứng dụng vào thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án góp phần bổ sung thêm lý luận khoa học tội phạm học và phòng ngừa tội phạm nói chung cũng như lý luận về nhân thân người phạm tội.

- Đề tài là một công trình góp phần bổ sung thêm phương pháp tiếp cận từ việc nghiên cứu thực tiễn nhân thân người phạm tội khái quát thành lý luận phòng ngừa tình hình tội phạm.

Ý nghĩa thực tiễn

Những giải pháp được đề xuất trong đề tài là tài liệu có giá trị giúp các cơ quan áp dụng pháp luật tham khảo, nghiên cứu và vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Những kết quả nghiên cứu trong Luận án góp phần bổ sung thêm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập của các cơ sở đào tạo luật và sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận nhân thân người phạm tội chuyên ngành tội phạm học nói chung và lý luận phòng, chống tội phạm nói riêng.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Phạm Uyên Thy chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết