Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Phát triển du lịch ở các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng theo hướng bền vững”

Ngày đăng: 05/02/2020 | Lượt xem: 158

          Ngày 03 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đặng Thị Thúy Duyên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ  Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9340105; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn và TS. Nguyễn Anh Tuấn.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cấp Học viện của NCS. Đặng Thị Thúy Duyên

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

     Mục đích nghiên cứu của luận án đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển du lịch ở các tỉnh phía nam ĐBSH theo hướng bền vững.

Đóng góp mới của Luận án:

     Luận án khái quát hóa cơ sở lý luận về du lịch, phát triển du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền vững và mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững;  thiết lập đánh giá các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0; sử dụng nghiên cứu định tính, kết quả điều tra định lượng để phân tích và nêu lên những đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng bền vững của ba tỉnh ở phía nam Đồng bằng sông Hồng; đề xuất những giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch ở các tỉnh nam ĐBSH theo hướng bền vững.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án khái quát hóa cơ sở lý luận về du lịch, phát triển du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền vững và mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững. Thiết lập đánh giá các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Nêu thực trạng phát triển bền vững du lịch của ba địa phương, thông qua kết quả phân tích, chạy mô hình, chỉ ra những hạn chế cả về số lượng, chất lượng hoạt động phát triển du lịch theo hướng bền vững.

       Thông qua phân tích các số liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã đưa ra những gợi ý phát triển du lịch ở các tỉnh nam ĐBSH theo hướng bền vững, bao gồm: Thứ nhất, về kinh tế cần (1) tăng cường phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và dịch vụ phụ trợ, (2) đầu tư và huy động vốn cho phát triển cho du lịch; Thứ hai, về văn hóa – xã hội cần tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Thứ ba, về môi trường mục tiêu (1) đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị tài nguyên và môi trường du lịch, (2) bảo tồn tài nguyên du lịch, (3) quản lý giá trị của tài nguyên du lịch, (4) thực hiện xã hội hoá trong đầu tư, bảo quản và tôn tạo di tích, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên; Thứ tư, cần đến vai trò quản lý nhà nước để phát triển du lịch theo hướng bền vững như (1) nâng cao năng lực quản lý, (2) hoàn thiện xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, (3) tăng cường tính đồng bộ và linh hoạt trong quy hoạch, (4) xúc tiến quảng bá và hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh lân cận và các vùng du lịch khác.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt