Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: “Phát triển nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang”

Ngày đăng: 20/01/2020 | Lượt xem: 123

Ngày 18 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thị Thanh Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101; Người hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng.

NCS. Phạm Thị Thanh Hằng đã bảo vệ thành công Luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hơn nữa nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đóng góp mới của Luận án:

- Luận án tổng hợp những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển NNL, phát triển NNLCMKT nói chung và trong các DNKCN nói riêng. Luận án đưa ra quan điểm riêng về các biện pháp chủ yếu phát triển NNLCMKT trong các DN: Phát triển NNLCMKT không chỉ tập trung vào công tác đào tạo, bố trí sử dụng hiệu quả mà còn các hoạt động quan trọng khác bao gồm: Đánh giá NNLCMKT, đãi ngộ NNLCMKT và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Một trong những đóng góp mới về lý luận của luận án là xem xét công tác phát triển NNLCMKT tại các DNKCN dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi các DNKCN cần phát triển hơn nữa năng lực NNLCMKT đáp ứng được yêu cầu mới trong sản xuất kinh doanh.

- Luận án nghiên cứu và tìm hiểu được kinh nghiệm phát triển NNL của quốc tế như: Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản và rút ra một số bài học có giá trị áp dụng cho các DNKCN tỉnh Bắc Giang.

- Phát triển NNLCMKT đặt trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 là nội dung nghiên cứu mới đối với các DNKCN tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ hiện trạng năng lực NNLCMKT về kiến thức, kỹ năng và thái độ lao động và những hạn chế về phát triển NNLCMKT tại các DNKCN tỉnh Bắc Giang. Từ đó, luận án chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu phát triển hơn nữa NNLCMKT cho các DNKCN tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án nhằm đóng góp thêm một phần lý luận về khung phân tích phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật tại các khu công nghiệp. Luận án làm rõ hơn hiện trạng năng lực nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật tại các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và phát triển NNLCMKT tại các KCN tỉnh Bắc Giang, từ đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị phát triển hơn nữa NNLCMKT trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền