Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 16/01/2020 | Lượt xem: 136

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Mai Hương.

 

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Hường

Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của Quyền đối với bất động sản liền kề. Từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Ngoài việc kế thừa một số vấn đề liên quan đến luận án của các công trình khoa học đã công bố, luận án có những đóng góp mới về các nội dung sau:

- Thứ nhất, về cách tiếp cận: Luận án tiếp cận chế định Quyền đối đối với bất động sản liền kề không chỉ dưới góc nhìn của pháp luật dân sự, mà còn nghiên cứu trong các quy định của pháp luật kinh tế. Pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề sẽ được nhìn nhận một cách toàn diện theo các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Xây dựng…Vấn đề này được tác giả nghiên cứu, đánh giá tại hầu hết các chương của luận án nhưng cụ thể nhất là ở chương 3 của luận án.

- Thứ hai, luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề, luận án đã phân tích làm sáng tỏ khái niệm bất động sản liền kề; khái niệm Quyền đối với bất động sản liền kề; khái niệm pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề; các nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề; các nội dung cơ bản cũng như hình thức của pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề.

- Thứ ba, luận án là công trình nghiên cứu công phu thực trạng pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, luận án đã phát hiện và chỉ ra: Những khiếm khuyết, hạn chế của pháp luật dân sự, pháp Luật Xây dựng, pháp Luật Đất đai… và các văn bản liên quan, đồng thời đã chỉ ra những khiếm khuyết, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp về Quyền đối với bất động sản liền kề trên thực tế hiện nay.

- Thứ tư, luận án là công trình nghiên cứu một cách hệ thống các định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận, luận án đưa ra góc nhìn đa chiều, toàn diện về chế định Quyền đối với bất động sản liền kề; xây dựng khung lý thuyết cơ bản về Quyền đối với bất động sản liền kề và pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề; cung cấp những luận cứ khoa học cơ bản cho việc nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật về Quyền đối với bất động sản liền kề.

- Về mặt thực tiễn, Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy trong khoa học luật dân sự, luật kinh tế cũng như các cơ quan áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp liên quan đến Quyền đối với bất động sản liền kề.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Nguyễn Thị Hường chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt