Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử: "Kinh tế Đàng Trong (1558-1777)"

Ngày đăng: 16/01/2020 | Lượt xem: 77

       Ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Hải đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13; Người hướng dẫn khoa học: PSG.TS.Nguyễn Thị Phương Chi.     

      Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án của NCS. Nguyễn Thị Hải

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm làm rõ kinh tế Đàng Trong phát triển như thế nào dưới thời các chúa Nguyễn, và kinh tế có ảnh hưởng gì đến quá trình hội nhập văn hóa – xã hội. Đồng thời thông qua phân tích sự thịnh suy của kinh tế để thấy được những tác động của kinh tế đến vấn đề an ninh, chủ quyền lãnh thổ và vị thế của chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án đã làm rõ chính sách phát triển kinh tế của chúa Nguyễn tại từng vùng và trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Đồng thời luận án đã chỉ ra vai trò và hạn chế của các ngành kinh tế đối với sự thịnh suy của chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong và vai trò của kinh tế đối với xã hội.

       Luận án chỉ ra sự tác động qua lại giữa kinh tế đến các vấn đề ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, các chính sách mở cửa đối với thương mại quốc tế và chính sách đối với các tầng lớp dân cư trong mục đích chung phát triển kinh tế của các chúa Nguyễn đã được làm sáng tỏ. Quá trình hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư cũng làm thay đổi tính chất của kinh tế Đàng Trong, đó là nền kinh tế mở, kinh tế hàng hóa, khác hẳn với nền kinh tế khép kín, tiểu nông như ở Đàng Ngoài

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp phần làm rõ quá trình hình thành và phát triển của vùng đất phía Nam của tổ quốc. Về ý nghĩa thực tiễn: Luận án sẽ góp phần khẳng định chủ quyền vùng biển đảo và lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, và nghiên cứu giảng dạy về vùng đất Đàng Trong

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền