Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử: “Giáo dục và khoa cử Nho học Đại Việt thế kỷ XVII -XVIII”

Ngày đăng: 15/01/2020 | Lượt xem: 71

       Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Trịnh Thị Hà đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Duy Mền.

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án của NCS. Trịnh Thị Hà

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm làm sáng rõ tình hình tổ chức giáo dục và khoa cử Nho học Đại Việt ở cả hai miền đất nước. Qua đó, thấy được đóng góp của nền giáo dục và khoa cử Nho học đối với việc phát triển của quốc gia Đại Việt trong hai thế kỷ này.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án hệ thống hóa tư liệu để có cái nhìn khái quát tình hình tổ chức giáo dục và khoa cử Nho học của quốc gia Đại Việt thế kỷ XVII, XVIII. Cùng với những công trình nghiên cứu về tổ chức trường lớp, sách học, thể văn... trong thời kỳ này của các học giả trong và ngoài nước, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần nhận diện rõ hơn về chính sách của triều Lê -Trịnh, chúa Nguyễn đối với giáo dục; việc sử dụng người đỗ đạt của Nhà nước vào trong bộ máy chính quyền; truyền thống giáo dục, khoa bảng ở cấp làng xã. Từ đó, tác giả chỉ ra sự kế thừa, nét riêng biệt giữa giáo dục, khoa cử ở hai vùng này; khẳng định những đóng góp của giáo dục và khoa cử Nho học đối với sự phát triển văn hóa dân tộc.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp phần làm rõ thực trạng, đóng góp của giáo dục, khoa cử của Đại Việt trong hai thế kỷ XVII, XVIII, góp phần hiểu biết sâu sắc hơn về giáo dục Nho học Việt Nam trong quá khứ. Thấy được mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục đào tạo nhân tài với nhu cầu phát triển xã hội, giữa tổ chức khoa cử với chính sách trọng dụng nhân tài của Nhà nước. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, vai trò của giáo dục ngày càng được coi trọng, vấn đề nghiên cứu của luận án ít nhiều đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cùng chính sách đãi ngộ nhân tài.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền