Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: “Hành hương Phật giáo chùa Hương hiện nay”

Ngày đăng: 14/01/2020 | Lượt xem: 123

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Thanh Loan đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cấp Học viện cho NCS. Nguyễn Thị Thanh Loan

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm tìm hiểu về sự thay đổi thực hành tôn giáo. Trên cơ sở đó luận án đóng góp vào cuộc thảo luận về hành hương tôn giáo với những cách thức kết nối, tạo dựng, duy trì và việc sử dụng mạng xã hội trong làm ăn kinh tế của các nhóm/đoàn hành hương hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

- Luận án góp phần nghiên cứu hành hương Phật giáo như một thực hành tôn giáo nổi lên trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại;

- Luận án bổ sung thêm một hướng tiếp cận về hành hương Phật giáo với chức năng kết nối mạng lưới xã hội và quá trình vận hành trong làm ăn kinh tế của những người tổ chức và người hành hương;

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo, kinh tế du lịch, những nhà quản lý tôn giáo, tín ngưỡng, quản lý văn hóa… trong việc hoạch định chính sách và hoạt động về tín ngưỡng, tâm linh nói chung.  

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

- Luận án góp phần nhận diện về hiện tượng hành hương Phật giáo chùa Hương trong bối cảnh xã hội đương đại; Phân tích các khía cạnh kết nối mạng lưới xã hội và khía cạnh trao đổi kinh tế trong đoàn hành hương.

- Luận án góp thêm luận cứ về vai trò của thực hành Phật giáo với chức năng kết nối xã hội và kinh tế trong xã hội hiện nay.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và công tác xã hội.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền