Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Pháp luật về thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 14/01/2020 | Lượt xem: 306

       Ngày 13 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Như Phát.

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS. Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Thừa phát lại, xác định rõ cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn xây dựng và phát triển pháp luật về Thừa phát lại, từ đó, đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về Thừa phát lại theo mục tiêu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay tìm ra giải pháp hoàn thiện các phương thức thực hiện pháp luật, góp phần bổ sung vào chương trình xây dựng Luật về Thừa phát lại.

       Thứ hai, luận án làm rõ thực trạng quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện áp dụng pháp luật về Thừa phát lại.

      Thứ ba, luận án đề xuất những  kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

        Về mặt lý luận, làm rõ thêm các vấn đề lý luận pháp luật về Thừa phát lại; phân tích, đánh giá một cách đầy đủ và hệ thống đối với thực trạng pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam, qua đó, làm rõ cơ sở lý luận cũng như cơ sở thực tiễn của lĩnh vực pháp luật này.

       Về mặt thực tiễn, những kiến nghị được đưa ra trong luận án được xây dựng trên cơ sở lý luận chặt chẽ và có kiểm chứng thực tế nên hoàn toàn có thể được sử dụng như một nguồn tham khảo tin cậy trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về Thừa phát lại  ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt