Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Tổ chức hành nghề luật sư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 13/01/2020 | Lượt xem: 345

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Văn Công đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Anh Sơn.

 

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS. Trần Văn Công

Mục đích nghiên cứu:

Tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý nói chung và khoa học pháp lý về tổ chức hành nghề luật sư nói riêng, tạo lập một công trình nghiên cứu khoa học pháp lý tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng các đòi hỏi của Luận án tiến sỹ luật học về tổ chức hành nghề luật sư trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận về tổ chức hành nghề luật sư, pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư, thực trạng pháp luật Việt Nam về tổ chức hành nghề luật sư, thực tiễn áp dụng pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư tại TP. Hồ Chí Minh. Luận án đề xuất những định hướng và giải pháp cụ thể hoàn thiện thể chế về tổ chức hành nghề luật sư, từ đó thúc đẩy sự phát triển tổ chức hành nghề luật sư cả về lượng và chất.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

 Thứ nhất, bằng các luận cứ khoa học và xuất phát từ thực tiễn, trên cơ sở đối chiếu, so sánh các hình thức tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) theo pháp luật về luật sư của một số nước trên thế giới, tác giả đã đưa ra được các khái niệm khoa học pháp lý về TCHNLS, VPLS, công ty luật hợp danh, công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, công ty luật TNHH một thành viên và khái niệm luật sư, nghề luật sư, pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư, trên cơ sở đó làm rõ được nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật và quy chế trách nhiệm pháp lý của TCHNLS ở Việt Nam hiện nay.

Thứ hai, luận án đã khái quát và phân tích tương đối toàn diện về thực trạng tổ chức và hoạt động của các hình thức TCHNLS ở Việt nam, vấn đề thực thi pháp luật về TCHNLS tại TP.HCM nói riêng và phạm vi cả nước nói chung, luận án chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về TCHNLS hiện hành và những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành.

Thứ ba, trên cơ sở giải đáp những vấn đề về mặt lý luận và thực tiễn nêu trên, luận án đã xây dựng được quan điểm đổi mới pháp luật về TCHNLS; đổi mới các thể chế về hình thức TCHNLS phù hợp với bối cảnh của Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về TCHNLS, đáp ứng nhu cầu phát triển các TCHNLS ở Việt Nam và góp phần tạo điều kiện để các TCHNLS hoạt động đúng pháp luật về luật sư.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt khoa học, luận án là công trình nghiên cứu trực tiếp, toàn diện các vấn đề TCHNLS theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà lập pháp trong việc soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư và TCHNLS.

Về mặt thực tiễn, luận án được nghiên cứu thành công sẽ là công trình khoa học có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo pháp luật về tổ chức và hoạt động của TCHNLS tại Việt Nam.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội

tặng hoa chúc mừng NCS. Trần Văn Công

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt