Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh”

Ngày đăng: 13/01/2020 | Lượt xem: 151

        Ngày 09 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nông Minh Trang đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ  Kinh tế học; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9340410; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ và TS. Lương Minh Huân.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cấp Học viện của NCS. Nông Minh Trang

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện khái niệm năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cho việc xác định các nhân tố cấu thành và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cho việc xác định các nhân tố tác động và mô hình lý thuyết các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để vận dụng nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh nhằm vạch ra các hạn chế, nguyên nhân của hạn chế về năng lực cạnh tranh và đưa ra một số giải pháp phù hợp, khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2030.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án đưa ra khái niệm năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, một số yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cách tiếp cận nghiên cứu khái niệm năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các yếu tố cầu thành năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn gắn với chủ thể quản lý kinh tế đã tạo ra năng lực cạnh tranh đó là chính quyền tỉnh. Đây là cách tiếp cận nghiên cứu hoàn toàn mới so với các nghiên cứu đã công bố trước đây. Luận án đề xuất mô hình lý thuyết các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có tính ứng dụng cao để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam, mà trong các nghiên cứu trước đây chưa đề cập tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án nêu ra khái niệm năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các yếu tố cấu thành và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đề xuất mô hình lý thuyết các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng mô hình lý thuyết hoàn chỉnh về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam.

       Luận án xác định chủ thể quản lý kinh tế tạo ra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là chính quyền tỉnh, vì thế năng lực cạnh tranh của chính quyền tỉnh được coi là năng lực cạnh tranh của tỉnh; nêu ra các yếu tố cấu thành và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xác định các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh và vận dụng mô hình lý thuyết các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do luận án xây dựng để đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2017; chỉ ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế về năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh; đưa ra một số giải pháp phù hợp, khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách hiệu quả, bền vững trong giai đoạn 2019 - 2030.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền