Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học “Đổi mới tổ chức quản lý cảng biển Việt Nam theo hướng mô hình chính quyền cảng tự chủ”

Ngày đăng: 09/12/2019 | Lượt xem: 195

Ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Hoàng Hải đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ  Kinh tế học; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế;  Mã số: 9340410;  Người hướng dẫn khoa học:  TS. Trần Kim Hào và  TS. Tô Đình Thái.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cho NCS. Trần Hoàng Hải

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm nghiên cứu là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý cảng biển và thực trạng quản lý cảng biển Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đổi mới tổ chức quản lý cảng biển.

Đóng góp mới của Luận án:

- Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận về quản lý cảng biển, tổ chức quản lý cảng biển và mô hình chính quyền cảng tự chủ và những kinh nghiệm quản lý cảng biển ở một số quốc gia trên thế giới;

- Luận án phân tích rõ thực trạng quản lý cảng biển Việt Nam, tổ chức quản lý cảng biển Việt Nam; phát hiện và  phân tích những hạn chế, bất cập trong quản lý cảng biển ở nước ta hiện nay;

- Luận án đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới tổ chức quản lý cảng biển theo hướng xây dựng chính quyền cảng tự chủ trong điều kiện Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

Luận án làm rõ khả năng vận dụng cơ sở lý luận chung về quản lý cảng biển và tổ chức quản lý cảng biển theo một số thông lệ và mô hình trên thế giới và điều kiện ở Việt Nam;

Các khuyến nghị đối với Việt Nam rút ra từ việc nghiên cứu, phân tích các vấn đề về cơ sở lý luận tổng quan trong quản lý và tổ chức quản lý cảng biển, cũng như trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng hiện nay trong quản lý và tổ chức quản lý cảng biển Việt Nam đã mang lại cho luận án một ý nghĩa thực tiễn.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền