Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Nùng Cháo ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn hiện nay”

Ngày đăng: 02/12/2019 | Lượt xem: 213

Ngày 30 tháng 11 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Thùy Dương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 9 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà; 2) TS. Trịnh Thị Thủy.

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà - Trưởng khoa Khoa Dân tộc học và Nhân học

 Thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Luận án tìm hiểu về văn hóa của người Nùng Cháo hiện nay thông qua nghi lễ trong chu kỳ đời người.

Bước đầu làm rõ những yếu tố biến đổi trong chu kỳ đời người, tìm ra các giá trị văn hóa của người Nùng Cháo thông qua nghi lễ.

Đề xuất quan điểm, giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Nùng Cháo trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đất nước hiện nay.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án có một số đóng góp chính như sau:

Xây dựng hệ thống tư liệu về nghi lễ trong chu kì đời người của người Nùng Cháo ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn hiện nay, trong đó chú ý làm rõ bức tranh văn hóa của người Nùng Cháo từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới đất nước đến nay.

Luận án làm rõ sự biến đổi và những nguyên nhân, xu hướng biến đổi trong nghi lễ chu kì đời người của người Nùng Cháo ở huyên Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, đặt trong bối cảnh đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, giao lưu và hội nhập văn hóa toàn cầu.

Bước đầu làm rõ các giá trị văn hóa của tộc người thông qua nghi lễ trong chu kỳ đời người để từ đó tìm hiểu, lựa chọn các giá trị văn hóa cần được bảo tồn, phát huy, đặc biệt là các giá trị văn hóa tích cực góp phần phát triền đời sống của người Nùng Cháo nói riêng, của người Nùng nói chung.

Kết quả nghiên cứu của luận án bước đầu góp phần xây dựng những cơ sở khoa học để giúp cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách dân tộc, đưa ra những kiến nghị và giải pháp về chính sách đặc biệt là chính sách văn hóa phù hợp thực tiễn với người Nùng, với địa phương.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Nghiên cứu nghi lễ trong chu kì đời người của người Nùng Cháo tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn góp phần bổ sung các luận điểm khoa học, nguồn tư liệu mới về nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Nùng Cháo trong quá trình biến đổi và thực hiện các chính sách, cụ thể là chính sách văn hóa, chính sách dân tộc tại địa phương.

Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu nghi lễ trong chu kì đời người của người Nùng Cháo góp phần làm rõ những đặc trưng văn hóa của người Nùng Cháo thông qua nghi lễ; góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ trong việc thực hành những lối sống đạo đức lành mạnh, nhận thức được rõ vai trò của mình (là các chủ thể văn hóa) trong sự giao lưu văn hóa với các tộc người khác. Từ đó biết phân biệt, tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt trong văn hóa, tăng cường sự đoàn kết giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong cùng một địa bàn cư trú. Bên cạnh đó, luận án cung cấp luận cứ khoa học nhằm cụ thể hóa các chính sách văn hóa, chính sách bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách kế hoạch hóa gia đình, Luật hôn nhân gia đình và đánh giá thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại địa phương.

NCS. Hoàng Thùy Dương chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

  Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa