Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam”

Ngày đăng: 07/11/2019 | Lượt xem: 311

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Ngô Thị Thu Hoài đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện khoa học Xã hội

tặng hoa chúc mừng NCS. Ngô Thị Thu Hoài

Mục đích nghiên cứu:

       Mục đích tổng quát của luận án nhằm xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề xuất một hệ thống giải pháp nhằm tiếp thu, kế thừa các giá trị đương đại và bài học kinh nghiệm về bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, luận án hệ thống hóa nhận thức lý luận về bảo đảm pháp lý về quyền con người nói chung. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ vấn đề bảo đảm pháp lý về quyền con người trong bối cảnh cụ thể của xã hội phong kiến Việt Nam.

       Thứ hai, luận án đánh giá nội dung, thực trạng bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam.

       Thứ ba, luận án xác định các quan điểm định hướng và đề xuất hệ thống các giải pháp có tính toàn diện để kế thừa các giá trị đương đại cũng như những bài học, kinh nghiệm của lịch sử về bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa khoa học của luận án:

       Về lý luận: luận án góp phần vào việc luận giải các cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng một nền văn hóa quyền con người ở Việt Nam vừa phù hợp với chuẩn mực quốc tế, vừa mang tính kế thừa từ văn hóa truyền thống dân tộc.

       Luận án xác lập cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện nền pháp luật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc hướng đến bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người; thiết kế chính sách hợp lý để kết hợp hài hòa tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay.

       Về thực tiễn: đề tài cung cấp những khuyến nghị cụ thể kế thừa, phát triển pháp luật nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Ngô Thị Thu Hoài chụp ảnh lưu niệm

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết