Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam”

Ngày đăng: 15/10/2019 | Lượt xem: 514

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 9 22 90 01; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Tài.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Lê Thị Hiền

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm luận giải cơ sở hình thành, phát triển và nội dung cơ bản tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, từ đó rút ra giá trị và bài học phát huy nhân tố con người từ tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần làm rõ cơ sở khách quan và nhân tố chủ quan của sự hình thành, phát triển tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; Góp phần làm rõ một số khái niệm: Nhân tố con người, nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; Góp phần làm rõ nội dung cơ bản tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

       Luận án góp làm rõ những giá trị và bài học chủ yếu về phát huy nhân tố con người từ tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể kế thừa, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án là một công trình khoa học lần đầu tiên nghiên cứu tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam một cách chuyên biệt, toàn diện dưới góc độ triết học.

       Luận án có thể làm cơ sở khoa học cho các nhà chỉ huy, lãnh đạo tham khảo để hoạch định chính sách phát huy nhân tố con người trong bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong lĩnh vực quân sự nói riêng.

       Luận án án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập những vấn đề liên quan đến phát huy nhân tố con người nói chung và trong Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nói riêng.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Lê Thị Hiền chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng        

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

In bài viết