Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”

Ngày đăng: 09/10/2019 | Lượt xem: 174

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 9 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Hoan.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà - Trưởng khoa Khoa Dân tộc học và Nhân học tặng hoa chúc mừng NCS.

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Luận án tìm hiểu đời sống văn hóa của người Tày ở huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang thông qua các nghi lễ trong chu kỳ đời người bao gồm nghi lễ sinh đẻ, hôn nhân và tang ma. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số kiến nghị và giải pháp phục vụ công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của tộc người nhằm góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của nhóm tộc người này trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu tổng thể, toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu dưới góc độ chuyên ngành Nhân học về nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày ở huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Trên cơ sở các tư liệu có được, luận án góp phần hiểu biết sâu sắc hơn về những đặc trưng văn hoá của người Tày ở huyện Nà Hang, thông qua các nghi lễ trong chu kỳ đời người. Luận án đã cho thấy được sự biến đổi nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày ở huyện Nà Hang, dưới tác động của quá trình Đổi mới hội nhập và giao thoa văn hóa. Đồng thời qua hệ thống các nghi lễ trong chu kỳ đời người, luận án cung cấp cứ liệu để người Tày và chính quyền địa phương thấy được các giá trị văn hóa cần được bảo tồn và phát huy. Luận án đề xuất được một số giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp, hạn chế những mặt bất lợi, không phù hợp của nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Nà Hang, Tuyên Quang hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về các nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày ở Việt Nam, chỉ ra được những biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến các nghi lễ này.

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy về các nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày tại các cơ sở đào tạo hiện nay.

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho lãnh đạo địa phương có dân tộc Tày sinh sống, cán bộ quản lý ngành văn hóa để phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày, hạn chế những biểu hiện tiêu cực không phù hợp trong các nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày ở Nà Hang, Tuyên Quang nói riêng và ở khu vực phía Bắc nói chung.

NCS. Nguyễn Thị Hoa Mai chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

  Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Minh Nguyệt