Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Ngày đăng: 09/10/2019 | Lượt xem: 203

Ngày 08  tháng 10 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ Thị Bích Quỳnh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học, Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9 34 04 10; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Dương Thị Bình Minh và PGS.TS. Nguyễn Đình Long.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ của NCS. Vũ Thị Bích Quỳnh

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm khái quát hóa về mặt lý thuyết các phương thức quản lý của cơ quan thuế đối với NNT, phân tích các mô hình quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nộp thuế (NNT) theo các phương pháp định tính và định lượng, trên cơ sở đó đề xuất áp dụng mô hình tuân thủ trong quản lý thuế TNCN ở Tp. HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đóng góp mới của Luận án:

- Luận án xem xét các nhân tố mới tác động lên hành vi tuân thủ của NNT như chuẩn mực (chuẩn mực bắt buộc, chuẩn mực mô tả, chuẩn mực chủ quan, chuẩn mực cá nhân), cảm nhận công bằng về thuế TNCN, cảm nhận tham nhũng, cũng như đóng góp của những nhân tố này trong mối quan hệ với quản lý thuế TNCN tại nền kinh tế mới nổi như Việt Nam.

- Luận án đề xuất các nhóm giải pháp mới từ việc tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tuân thủ của NNT để góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý thuế TNCN của cơ quan thuế và Nhà nước.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Luận án kiểm định các lý thuyết quản lý thuế trên thế giới để vận dụng vào điều kiện Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, luận án sử dụng kết quả nghiên cứu để giải thích và dự báo các kết quả thực tiễn trong quản lý thuế nói chung và quản lý thuế TNCN nói riêng tại Việt Nam. Cần lưu ý rằng kết quả nghiên cứu của các lý thuyết hàn lâm trong quản lý không nhằm vào mục đích đưa ra các quyết định về quản lý cụ thể của các nhà hoạch định chính sách;

- Luận án này chỉ giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu biết về các quy luật trong quản lý thuế nói chung và quản lý thuế TNCN nói riêng để từ đó có thể vận dụng cụ thể vào việc ra quyết định điều chỉnh chính sách;

- Luận án bổ sung và làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận về quản lý thuế TNCN, đặc biệt làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về tác động của nhân tố chuẩn mực xã hội, cảm nhận tham nhũng, cảm nhận công bằng về thuế đến hành vi tuân thủ thuế TNCN của NNT;

- Luận án đề xuất việc tiếp tục nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý thuế TNCN theo mô hình tuân thủ trong thực tiễn quản lý thuế tại Việt Nam; Luận án đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần đổi mới quản lý thuế TNCN ở Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền