Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”

Ngày đăng: 09/10/2019 | Lượt xem: 194

       Ngày 08 tháng 10 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Đông đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học, Chuyên ngành:Kinh tế phát triển; Mã số: 9 34 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tế và PGS.TS. Nguyễn Văn Luân.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Đông

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm nghiên cứu sự tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tạo nhiều việc làm có chất lượng hơn ở Việt Nam.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần khát quát hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và việc làm trong nền kinh tế; Đánh giá được mức độ đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm ở Việt Nam cả về khía cạnh chất lượng và số lượng thông qua một số các phương pháp định lượng;

       Luận án chỉ ra những  tác động tích cực, tác động tiêu cực và nguyên nhân gây ra tác động tiêu cực của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm để từ đó đưa ra những gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam theo hướng tạo ra việc làm nhiều hơn và hiệu quả hơn cho xã hội.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Luận án lựa chọn ba phương pháp toán để tìm ra mối liên hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm. Phát hiện này sẽ đóng góp một phần lý thuyết có giá trị để hoàn thiện khung phân tích về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm ở Việt Nam. Do đó, đây sẽ là cơ sở khoa học vững chắc cho các phân tích tiếp theo về mối quan hệ giữa hai yếu tố của CDCC ngành kinh tế và việc làm.

       Luận án phân tích thực trạng việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam dựa trên số liệu rất đáng tin cậy và cập nhật, có thể được coi là có hữu ích cho cơ quan nhà nước trong việc thiết kế cũng như thực thi các chính sách có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm.

 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền