Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam thông qua công nghệ thông tin”

Ngày đăng: 09/10/2019 | Lượt xem: 156

       Ngày 03 tháng 10 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học, Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 34 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn và TS. Nguyễn Bá Ân.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Thu Trang

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Trên cơ sở xem xét thực trạng thực hiện tăng trưởng xanh thông qua công nghệ thông tin ( CNTT) ở Việt Nam, luận án đề xuất các giải pháp để phát huy vai trò của CNTT cho thực hiên tăng trưởng xanh nói riêng và phát triển kinh tế ở Việt Nam nói chung.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về tăng trưởng xanh, vai trò và sự tham gia của CNTT trong việc thực hiện tăng trưởng xanh. Đưa ra được khung phân tích thực hiện tăng trưởng xanh thông qua CNTT. Xây dựng được hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá thực hiện tăng trưởng xanh thông qua CNTT.

       Luận án rút ra những bài học kinh nghiệm về thực hiện tăng trưởng xanh thông qua CNTT tại một số quốc gia điển hình trên thế giới, từ thực trạng thực hiện tăng trưởng xanh thông qua CNTT ở Việt Nam, luận án chỉ ra được một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, cùng với tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn làm căn cứ và cơ sở khoa học đề xuất một số giải pháp giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò và gia tăng thêm đóng góp của CNTT trong thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Luận án cung cấp cơ sở khoa học nhằm đổi mới nhận thức, đánh giá đúng vai trò và sự tham gia của CNTT trong việc thực hiện tăng trưởng xanh đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

       Luận án có thể áp dụng để tham khảo trong đổi mới chính sách với những giải pháp nhằm đánh giá, sử dụng CNTT như một nền tảng phục vụ, thúc đẩy cho thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

 

 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền