Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn hóa “Văn hóa Di sản hóa ở Việt Nam: Trường hợp đền Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội”

Ngày đăng: 04/09/2019 | Lượt xem: 263

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Thị Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lương Hồng Quang & TS. Hoàng Cầm.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Trần Thị Lan

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu về quá trình lựa chọn, vinh danh di tích và lễ hội đền Hát Môn trở thành di sản văn hóa để biện giải các động thái chính trị, xã hội và kinh tế của vấn đề di sản hóa ở Việt Nam cũng như các tác động của di sản hóa đối với việc bảo vệ, phát huy di sản văn hóa. Mặt khác, thông qua nghiên cứu trường hợp di sản hóa di tích và lễ hội đền Hát Môn, luận án hướng đến luận giải về mặt lý luận xu hướng di sản hóa từ góc độ thực tiễn của Việt Nam, góp phần trong các nghiên cứu về di sản văn hóa trong bối cảnh đương đại.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Từ góc nhìn văn hóa học, luận án làm rõ quá trình lựa chọn, vinh danh một di tích và thực hành văn hóa cụ thể trở thành di sản văn hóa với sự tham gia của các bên liên quan khác nhau. Mặt khác, luận án phân tích những vấn đề đặt ra đối với di sản văn hóa sau khi được xếp hạng danh hiệu di sản văn hóa, góp phần vào công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh Việt Nam đương đại.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa về mặt lý luận

       Luận án được hoàn thành cung cấp những quan điểm, những cách tiếp cận cập nhật, chuyên sâu và hệ thống về quá trình di sản hóa nói riêng, bảo vệ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam nói chung. Những phân tích và đúc kết của luận án về quá trình vinh danh di sản như vấn đề ngoài lề hóa, nhà nước hóa, tính chính trị của di sản… từ một trường hợp nghiên cứu cụ thể, khách quan sẽ bổ sung những đóng góp nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật về di sản văn hóa.

Ý nghĩa về mặt thực tiễn

       Từ nghiên cứu trường hợp cụ thể, luận án chỉ ra những vấn đề thực tiễn mà các di sản văn hóa Việt Nam đang phải đối mặt trước và sau vinh danh. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở cho các định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay. Mặt khác, kết quả của đề tài sẽ góp thêm một nguồn tài liệu tham khảo trong thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực di sản văn hóa.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt