Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 04/09/2019 | Lượt xem: 360

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Phước đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh.

 

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Thị Hồng Phước

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán (QĐTCK); đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK; chỉ ra những điểm hạn chế, bất cập về phương diện pháp luật và cơ chế quản trị; từ đó, đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK trên TTCK Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Một là, về phương diện lý luận chung, Luận án đã làm rõ được khái niệm về QĐTCK, vai trò của QĐTCK; chỉ ra được các đặc điểm của QĐTCK để thấy sự khác biệt với các loại quỹ đầu tư khác; vận dụng được các lý thuyết khoa học trong việc xác định cơ chế tổ chức và hoạt động của từng dạng mô hình của QĐTCK.

       Hai là, về lý luận điều chỉnh pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK, luận án đã xác định được nội hàm của pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK đi từ nguyên tắc điều chỉnh pháp luật, xác định chủ thể pháp luật, quan hệ pháp luật giữa các chủ thể tham gia vào QĐTCK và từ đó, đưa ra được khái niệm pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK.

       Ba là, Luận án đã xác định được vai trò của pháp luật đối với quản trị QĐTCK, bởi vì để cho các quỹ đầu tư hoạt động có hiệu quả không chỉ cần có môi trường pháp lý mà còn cả vấn đề quản trị. Ngoài ra, Luận án đã chỉ ra được những yếu tố tác động đến pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK có ý nghĩa cho việc xem xét các yêu cầu đặt ra trong quá trình hoàn thiện pháp luật.

     Bốn là, Luận án đã phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về tổ chức và hoạt động của QĐTCK và CTĐTCK (QĐTCK theo mô hình CTCP). Luận án đã đưa ra những đánh giá về thực trạng pháp luật, tổng hợp và thống kê được các số liệu để minh chứng cho thực tiễn hoạt động của các QĐTCK ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, chỉ ra điểm còn hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của QĐTCK; đánh giá thực tiễn thực thi pháp luật vẫn còn có những hạn chế.

       Năm là, Luận án đã xác định được các yếu tố tác động đến việc hoàn thiện pháp luật và các định hướng hoàn thiện pháp luật chứng khoán về tổ chức và hoạt động QĐTCK dựa trên các quan điểm, chính sách của Nhà Nước Việt Nam về việc cơ cấu lại TTCK nói chung và trước yêu cầu sửa đổi Luật Chứng khoán. Từ đó, Luận án đã đưa ra được các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK; các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Về mặt lý luận, bổ sung vào hệ thống lý luận chung về QĐTCK, các mô hình tổ chức và hoạt động của QĐTCK, lý luận pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK; cung cấp cách tiếp cận khoa học về lý luận pháp luật và thực tiễn hoạt động theo hướng kinh tế học pháp luật.

      Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ góp phần trong việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của QĐTCK trong Luật Chứng khoán sửa đổi hiện đang được triển khai. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về TTCK nói chung và pháp luật về QĐTCK nói riêng.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt