Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người từ thực tiễn các tỉnh miền Đông Nam Bộ”

Ngày đăng: 22/08/2019 | Lượt xem: 280

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Vinh Huy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hữu Tráng.

 

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Vinh Huy

Mục đích nghiên cứu:

       Trên cơ sở làm rõ các đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm danh dự (XPNPDD) của con người trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ (ĐNB), nghiên cứu phân tích các nguyên nhân hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực của những người phạm tội, luận án hướng đến mục đích đề xuất những giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội XPNPDD của con người trên địa bàn các tỉnh miền ĐNB từ khía cạnh nhân thân người phạm tội.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nhân thân người phạm tội, từ đó khái quát những kết quả đạt được của các công trình nghiên cứu có liên quan đến nhân thân người phạm tội XPNPDD của con người.

       Luận án đã làm rõ được những vấn đề lý luận về nhân thân người phạm tội XPNPDD của con người như: khái niệm, đặc điểm và phân loại nhân thân người phạm tội; quá trình hình thành nhân thân người phạm tội; ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPNPDD của con người....

       Luận án phân tích làm rõ những đặc điểm nhân thân người phạm tội XPNPDD của con người trên địa bàn các tỉnh miền ĐNB giai đoạn năm 2008 - năm 2017, các yếu tố tác động đến quá trình hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực của người phạm tội XPNPDD của con người trên địa bàn các tỉnh miền ĐNB giai đoạn năm 2008 - năm 2017.

       Luận án kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa tội XPNPDD của con người trên địa bàn các tỉnh miền ĐNB từ khía cạnh nhân thân người phạm tội.

Ý nghĩa khoa học của luận án:

Ý nghĩa lý luận

       Luận án làm phong phú thêm lý luận của tội phạm học nói chung, lý luận về nhân thân người phạm tội nói riêng, đặc biệt là nhân thân người phạm tội XPNPDD của con người.

Ý nghĩa thực tiễn

       Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tham khảo, giảng dạy và học tập các môn học TPH trong hệ thống các trường đào tạo.

       Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan bảo vệ pháp luật ở các tỉnh miền ĐNB trong quá trình đấu tranh PCTP nói chung và phòng, chống tội XPNPDD của con người nói riêng.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt