Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý “Sự kiểm soát cảm xúc của sinh viên các trường đại học công an nhân dân phía Nam”

Ngày đăng: 19/08/2019 | Lượt xem: 230

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9 31 04 01. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Phan Trọng Ngọ; 2) PGS.TS. Phan Thị Mai Hương.

NCS. Nguyễn Thị Thanh Vân chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Đề tài nghiên cứu lý luận và thực trạng kiểm soát cảm xúc của sinh viên các trường Đại học Công an nhân dân phía Nam, chỉ ra các yếu tố tác động đến sự kiểm soát cảm xúc. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng kiểm soát cảm xúc cho sinh viên.

Những đóng góp mới của luận án:

       Luận án góp phần bổ sung và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận như: khái niệm về kiểm soát cảm xúc của sinh viên các trường Đại học Công an nhân dân, khái niệm về cảm xúc và các cảm xúc cần kiểm soát của sinh viên, các yếu tố tác động đến sự kiểm soát cảm xúc của sinh viên. Bổ sung lý luận về các cách kiểm soát cảm xúc phù hợp ứng với ngành Công an. Nhận diện các yếu tố đặc trưng ảnh hưởng đến sự kiểm soát cảm xúc tức giận, buồn chán, lo âu của sinh viên ngành đặc thù - ngành Công an. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc khảo sát thực tiễn, đem lại những đóng góp mới về thực tiễn của luận án.

       Kết quả nghiên cứu thực tiễn đã chỉ ra được các cảm xúc âm tính cần kiểm soát (tức giận, buồn chán và lo âu) trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại học Công an nhân dân. Xây dựng tiêu chí đánh giá, bộ công cụ nghiên cứu đánh giá cách kiểm soát cảm xúc của sinh viên. Kết quả nghiên cứu trường hợp điển hình và tham vấn tâm lý cá nhân cho thấy hiệu quả của việc tác động nhận thức của sinh viên (về tác nhân gây ra cảm xúc; về trách nhiệm bản thân và yêu cầu đào tạo của ngành) làm cải thiện sự kiểm soát cảm xúc của sinh viên.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Ý nghĩa lý luận của luận án: Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án góp phần bổ sung một số vấn đề lý luận về kiểm soát cảm xúc ứng với môi trường học tập, rèn luyện có tính chất đặc thù khác nhau, nhất là môi trường lực lượng vũ trang; nhận diện các yếu tố mang tính đặc trưng của ngành nghề đặc thù cũng như môi trường học tập, rèn luyện đặc thù ảnh hưởng đến sự kiểm soát cảm xúc. Đồng thời bổ sung thêm hướng nghiên cứu về cảm xúc đối với khách thể nghiên cứu là những người học tập và làm việc trong lực lượng vũ trang.

       Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Kết quả nghiên cứu thực tiễn của luận án làm sáng tỏ thực trạng kiểm soát cảm xúc và sự đa dạng trong sử dụng các cách kiểm soát cảm xúc của sinh viên các trường Đại học Công an nhân dân; xác định được các yếu tố tác động đến sự kiểm soát cảm xúc của sinh viên. Kết quả nghiên cứu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu tâm lý tại các cơ sở đào tạo về ngành Tâm lý học, làm cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng trong ngành Tâm lý học và Khoa học Công an; là cơ sở khoa học để xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng mềm liên quan đến cảm xúc và kiểm soát cảm xúc ứng với đặc thù nghề nghiệp khác nhau. Đặc biệt, có thể sử dụng trong nghiên cứu và rèn luyện kiểm soát cảm xúc phục vụ cho đào tạo cán bộ của ngành Công an, góp phần xây dựng môi trường đào tạo của ngành đạt hiệu quả, vận dụng trong sàng lọc sức khoẻ tâm thần để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo đủ điều kiện học tập và rèn luyện trong môi trường lực lượng vũ trang.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết