Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Trang phục truyền thống hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang”

Ngày đăng: 19/08/2019 | Lượt xem: 181

Ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Anh Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 9 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: 1) TS. Lý Hành Sơn; 2) PGS.TS.  Phạm Văn Dương.

NCS. Lê Anh Đức chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Nhận diện những đặc trưng về trang phục truyền thống đang tồn tại của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc. Trên cơ sở đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống của nhóm Lô Lô này trong bối cảnh mới.

Những đóng góp mới của luận án:

       Là công trình chuyên sâu về trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa từ góc nhìn Nhân học, luận án đã phục dựng quy trình làm ra trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa và làm rõ một số đặc trưng, giá trị trang phục truyền thống đó; Đồng thời, đóng góp tư liệu mới về biến đổi và nguyên nhân đổi bộ trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị bộ trang phục truyền thống hiện nay của người Lô Lô Hoa.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

        Ý nghĩa lý luận: Luận án làm sáng tỏ thêm quan hệ giữa trang phục truyền thống và bản sắc dân tộc; Là nguồn tư liệu bổ ích để khái quát đặc trưng văn hóa mặc ở các dân tộc; Góp phần hoàn thiện vấn đề lý luận về trang phục truyền thống.

       Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần nâng cao ý thức của người Lô Lô về bảo tồn trang phục truyền thống và các đặc trưng văn hóa của tộc người; Có ý nghĩa đối với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người Lô Lô theo tinh thần Nghị quyết của Đảng;  Là luận cứ khoa học để đưa ra những chính sách hợp lý cho việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người Lô Lô.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

In bài viết