Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Đối chiếu thuật ngữ xã hội học Anh – Việt”

Ngày đăng: 19/06/2019 | Lượt xem: 274

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Ngô Thị Thanh Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu; Mã số: 9 22 20 24; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Quang Thiêm.

 

                 Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án cho NCS. Ngô Thị Thanh Vân

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm tìm hiểu, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ về mặt cấu tạo, cách định danh của hệ thống thuật ngữ xã hội học trong hai ngôn ngữ Anh và Việt. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các biện pháp cụ thể để chuẩn hóa hệ thuật ngữ xã hội học Anh-Việt.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án  là công trình đầu tiên khảo sát và đối chiếu tương đối toàn diện, có hệ thống các đặc điểm cơ bản của thuật ngữ xã hội học tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện cấu tạo và định danh. Dựa vào kết quả khảo sát và nghiên cứu, luận án sẽ đề xuất các biện pháp khả thi nhằm chuẩn hoá thuật ngữ xã hội học dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, góp phần phát triển và chuẩn hoá hệ thuật ngữ xã hội học tiếng Việt nói riêng và ngành xã hội học Việt Nam nói chung.

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án:

       Luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho hệ thuật ngữ xã hội học đang hình thành và phát triển ở Việt Nam hiện nay, vận dụng lý thuyết nghiên cứu đối chiếu vào phân tích hệ thuật ngữ xã hội học Anh- Việt, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống thuật ngữ xã hội học tiếng Việt;

       Luận án đóng góp thiết thực cho việc chỉnh lí để chuẩn hoá hệ thống thuật ngữ xã hội học tiếng Việt hiện có, phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy và biên soạn giáo trình, tài liệu xã hội học và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, các nhà nghiên cứu thuật ngữ học, các nhà xã hội học.

    Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền