Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học “Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư”

Ngày đăng: 19/06/2019 | Lượt xem: 236

Ngày 15 tháng 6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Thu Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9.31.01.05; Người hướng dẫn khoa học:  TS. Vũ Quốc Huy và PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng.

NCS. Lê Thị Thu Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm làm rõ thực trạng và vai trò các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư thông qua 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi ni lông và khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5.

Đóng góp mới của Luận án:

Luận án đưa ra cơ sở khoa học về việc sử dụng các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững bao gồm: khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng dân cư, tác động của các công cụ kinh tế đến tiêu dùng dân cư, kinh nghiệm một số nước trên thế giới về sử dụng công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Luận án phân tích thực trạng và vai trò của các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư ở nước ta thông qua 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi ni lông và khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5. Trên cơ sở đó luận án đề ra một số quan điểm giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững nói chung và các giải pháp cụ thể đối với 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi ni lông và khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 ở Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận về việc sử dụng các công cụ chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công cụ kinh tế.

Luận án đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông và xăng sinh học E5 ở nước ta thông qua những số liệu cụ thể từ điều tra khảo sát dân cư. Các gợi ý chính sách này sẽ có giá trị tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền