Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Tiền lương trong doanh nghiệp theo pháp luật lao động ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 12/06/2019 | Lượt xem: 186

Ngày 12 tháng  6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Thị Liên Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí.

 
NCS. Phạm Thị Liên Ngọc đang trình bày tại buổi đánh giá luận án

Mục đích nghiên cứu:

Luận án là làm sáng tỏ những nội dung lý luận Pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp. Từ đó, đánh giá về thực tiễn các quy định pháp luật hiện hành và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:
Luận án đã hệ thống hoá và khái quát những vấn đề lý luận về tiền lương trong doanh nghiệp và pháp luật về tiền lương; Chỉ ra vai trò của pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp được sử dụng như một công cụ pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ người lao động, tạo dựng vị thế pháp lý minh bạch và bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động; Phân tích thực trạng và bất cập của  pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp và các cơ chế thực thi pháp luật; Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận, luận án góp phần tổng kết các vấn đề lý luận về tiền lương và pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp, từ đó đưa ra một số lý luận khoa học để bổ sung cho nghiên cứu của mình.

Về mặt thực tiễn, luận án góp phần đánh giá thực tiễn, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của các quy định pháp luật và áp dụng các quy định pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp vào thực tiễn. Những nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp cho đời sống khoa học pháp lý cái nhìn tổng quát hơn, mang lại giá trị thực tiễn nhất định cho các nhà khoa học pháp lý và doanh nghiệp trong xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.


NCS. Phạm Thị Liên Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt