Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý “Thích ứng với học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”

Ngày đăng: 12/06/2019 | Lượt xem: 196

Ngày 8 tháng 6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Văn Cường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9 31 04 01. Người hướng dẫn khoa học: 1) GS.TS. Trần Hữu Luyến.

GS.TS. Vũ Dũng - Chủ tịch hội đồng,

thay mặt học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Tìm hiểu lý luận và thực trạng mức độ thích ứng với học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này, từ đó, đề xuất biện pháp tác động đối với một số trường hợp điển hình để họ thích ứng tốt hơn với học tập nhóm  theo học chế tín chỉ.

Những đóng góp mới của luận án:

       Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu lý luận về thích ứng với học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số  cụ thể như:

- Khái quát hóa được các hướng nghiên cứu về thích ứng với học tập nhóm  theo học chế tín chỉ trong và ngoài nước.

- Xây dựng được hệ thống các khái niệm công cụ cơ bản  của luận án; Chỉ ra được bốn nội dung thích ứng với học tập nhóm; Xây dựng được hai tiêu chí đo thích ứng (tính thay đổi, tính hiệu quả) và mức độ của thích ứng (3 mức độ), cũng như các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến thích ứng.

       Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu thực tiễn đã làm sáng tỏ thực trạng mức độ thích ứng với học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số  khu vực miền núi phía Bắc cụ thể như:

Phát hiện thực trạng mức độ thích ứng với học tập nhóm  theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số; Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến thích ứng với học tập nhóm  của SV người dân tộc thiểu số; Biện pháp tác động sư phạm để nâng cao mức độ thích ứng với học tập nhóm  theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số .

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Ý nghĩa lý luận của luận án: Luận án góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận tâm lý học về thích ứng, đặc biệt là thích ứng với học tập nhóm  theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số .

       Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, thầy cô giáo và sinh viên các trường đại học, cao đẳng có sinh viên người dân tộc thiểu số .

NCS Phạm Văn Cường chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

In bài viết