Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX”

Ngày đăng: 12/06/2019 | Lượt xem: 330

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hà Thị Lan Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật; Mã số: 9 38 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương.

 

Mục đích nghiên cứu:

       Thông qua nghiên cứu quá trình hình thành phát triển, hình thức và nội dung của pháp luật tố tụng Phong kiến Việt Nam (PKVN) từ thế kỷ XV-XIX, Luận án làm sáng tỏ những thành tựu, giá trị và khả năng tiếp thu, ứng dụng trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật tố tụng và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, Luận án đã nhận diện về lý luận và lịch sử, phân tích tính đặc thù của thể chế quyền lực tư pháp trong nhà nước quân chủ.

      Thứ hai, Luận án trình bày bức tranh tổng thể về pháp luật tố tụng PKVN, đồng thời đi sâu phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam thế kỷ XV-XIX.

     Thứ  ba, Luận án làm sáng tỏ một số nội dung và tính dân tộc đặc sắc của pháp luật tố tụng quân chủ: thẩm quyền và trình tự tố tụng, thủ tục tố tụng, quy trình tố tụng, hoạt động và giám sát tố tụng, phân loại vụ việc trong tố tụng, án lệ và các tiền lệ tư pháp, phạt tiền và chuộc hình phạt bằng tiền; chế độ Đình nghị, Thu thẩm và Tam pháp ty.

     Thứ tư, Luận án bước đầu nhận diện và phân tích tính độc đáo, tiến bộ của một số chế định pháp luật tố tụng PKVN thế kỷ XV-XIX.

    Thứ năm, Luận án chỉ ra những giá trị lịch sử và giá trị đương đại cũng như khả năng tiếp nhận các giá trị đó trong quá trình hoàn thiện pháp luật tố tụng, cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước Pháp quyền; Bảo vệ bảo hộ công dân ở Việt Nam, kết nối khu vực và thế giới hiện nay.

Ý nghĩa khoa học của luận án:

       Luận án làm sáng tỏ thực tiễn lập pháp, giá trị lịch sử pháp lý của pháp luật tố tụng truyền thống, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về lập pháp, xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng trong hoạt động tư pháp xét xử, đề ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng đương đại.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Hà Thị Lan Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt