Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện từ thực tiễn Thành phố Hà Nội”

Ngày đăng: 12/06/2019 | Lượt xem: 175

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Việt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh - Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội

tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Ngọc Việt

Mục đích nghiên cứu:

       Trên cơ sở phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện, từ đó đề xuất  với Đảng và Nhà nước quan điểm và giải pháp tiếp tục sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật để hoàn thiện tổ chức, hoạt động của chính quyền huyện ở nước ta đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý Nhà nước của chính quyền huyện.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, Luận án hệ thống hoá, làm rõ và bổ sung các vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện một cách hệ thống và toàn diện từ góc độ nghiên cứu liên ngành: khoa học pháp lý, khoa học tổ chức và khoa học hành chính. Trên cơ sở phân tích các quan điểm lý luận và thực tiễn, luận án đưa ra một số vấn đề lý luận như: khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, điều kiện bảo đảm hoàn thiện bộ máy chính quyền huyện ở nước ta.

       Thứ hai, trên cơ sở hệ thống hóa tư liệu lịch sử và phân tích thực tiễn, luận án đã khái quát, làm rõ thêm tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền huyện, TP. Hà Nội và chỉ ra kết quả, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm.

       Thứ ba, trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động chính quyền huyện, luận án đã chỉ ra sự cần thiết và đề xuất các quan điểm và giải pháp  hoàn thiện tổ chức, hoạt động của chính quyền huyện, gồm: Bảo đảm yêu cầu thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế.

Ý nghĩa khoa học của luận án:

    Ý nghĩa lý luận

       Sau khi nghiên cứu và bảo vệ thành công, luận án có thể được sử dụng trong học tập, giảng dạy nhằm nâng cao nhận thức về hoàn thiện tổ chức và hoạt động chính quyền huyện ở nước ta hiện nay, cơ sở lý luận quan trọng để phân biệt chính quyền nông thôn và đô thị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của chính quyền huyện. Đồng thời, luận án còn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có liên quan.

    Ý nghĩa thực tiễn

       Từ thực tiễn thành phố Hà Nội phân tích những ưu điểm, hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành, kiến nghị, đề xuất với Nhà nước ban hành những quy định pháp luật tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền huyện để phù hợp với cấp hành chính trung gian và ở khu vực nông thôn, đáp ứng những yêu cầu về quản lý nhà nước đang đặt ra ở nước ta.

       Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể được vận dụng vào thực tiễn xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động chính quyền huyện, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của chính quyền huyện.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Nguyễn Ngọc Việt chụp ảnh lưu niệm

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết