Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ quyền quốc gia và quyền con người”

Ngày đăng: 20/05/2019 | Lượt xem: 200

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hoàng Trần Như Ngọc đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 9229001; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án của NCS. Hoàng Trần Như Ngọc

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ quyền quốc gia và quyền con người; khái quát giá trị thời đại của vấn đề này trong tiến trình cách mạng Việt Nam và đối với nhân loại.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án đưa ra những lý giải khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa chủ quyền quốc gia và quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh; khái quát giá trị của vấn đề này trong tiến trình cách mạng Việt Nam và đối với nhân loại.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và nghiên cứu một số môn học có liên quan đến quyền con người và chủ quyền quốc gia ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay của Việt Nam.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền