Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay”

Ngày đăng: 20/05/2019 | Lượt xem: 219

Ngày 18 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Văn Đại  đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS; Mã số: 9.22.90.02; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Hòa và PGS.TS. Trương Quốc Chính.

 

GS.TS. Phạm Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Văn Đại

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và thực trạng ở tỉnh Hưng Yên; luận án đề xuất một số quan điểm và nhóm giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần nghiên cứu vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay trên phương diện triết học;

       Luận án đề xuất một số quan điểm và nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận về vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

       Luận án cung cấp cơ sở lý luận, khoa học cho việc hoạch định chính sách, pháp luật về phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở hiện nay;

       Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy các chuyên đề liên quan đến vấn đề dân chủ và thực hiện dân chủ tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Nguyễn Văn Đại đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

In bài viết