Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Tâm lý học “Tương tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 15/05/2019 | Lượt xem: 520

Ngày 14 tháng 4 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Ngọc đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Tâm lý học; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mạc Văn Trang.

 

NCS. Nguyễn Thị Ngọc đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nhằm nghiên cứu lý luận và thực trạng tương tác hợp tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số biện pháp tác động nhằm cải thiện tương tác hợp tác góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên.

Đóng góp mới của Luận án:   

       Luận án góp phần hệ thống hóa lý luận về tương tác hợp tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ, cụ thể là: Xác định khái niệm tương tác, tương tác hợp tác, tương tác hợp tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ, 2 tiêu chí đánh giá mức độ tính tích cực tương tác hợp tác trong học tập của sinh viên;

       Luận án đã chỉ ra thực trạng tương tác hợp tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là tính tích cực tương tác hợp tác chỉ ở mức độ trung bình. Trong đó, tính tích cực tương tác trong tự học theo nhóm ngoài giờ lên lớp là cao nhất và tính tích cực tương tác hợp tác trong đăng ký thời khóa biểu cá nhân trực tuyến là thấp nhất. Tính chủ động của sinh viên trong tương tác hợp tác cao hơn tính hứng thú tương tác hợp tác;

       Luận án đã đề xuất và thực nghiệm biện pháp tác động cải thiện tương tác hợp tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ. Kết quả thực nghiệm cho thấy các biện pháp có tính khả thi, cải thiện được tương tác hợp tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập, góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp phần bổ sung, phát triển, làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn của chuyên ngành Tâm lý học sư phạm đại học, là cơ sở cải thiện cách thức tương tác hợp tác trong học tập theo học chế tín chỉ, giúp nâng cao kết quả học tập của sinh viên.

       Luận án có thể sử dụng làm tham khảo cho những người liên quan đến vấn đề giảng dạy, tổ chức, quản lý sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ cũng như giảng viên trực tiếp giảng dạy, cố vấn học tập, chuyên viên phòng Đào tạo, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua


 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền