Hoạt động tạp chí

Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới