Học viện

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội tại phiên họp thứ nhất hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2021-2025