Học viện

Đại hội Đại biểu thành lập Hội Triết học, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 21/09/2020 | Lượt xem: 756

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước, sáng 20/9/2020 Đại hội Đại biểu thành lập Hội Triết học được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 169 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân đã và đang làm công tác giảng dạy và nghiên cứu triết học tại Viện, Học viện, trường Đại học và các đơn vị khác trên toàn quốc.

 

Đại hội vinh dự được đón: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể, các Hội xã hội - nghề nghiệp đến dự.

Toàn cảnh Đại hội Hội Triết học

Sau Diễn văn khai mạc, Đại hội lần lượt nghe các bản báo cáo: 1) Báo cáo về quá trình phát triển ngành Triết học ở Việt Nam; 2) Báo cáo dự thảo điều lệ Hội Triết học; 3) Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ của Hội Triết học. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trí tuệ, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các Văn kiện của Đại hội.

Trên tinh thần đó, Hội xác định phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2020 - 2025 bao gồm các mặt:

- Xây dựng Hội Triết học vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Triết học.

- Hỗ trợ hội viên phát triển nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập Triết học.

- Coi trọng công tác hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của Triết học nhằm tạo cơ sở và nguồn lực phát triển công tác của Hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước

chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Tại đại hội, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: việc thành lập Hội Triết học là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự tập hợp những người làm công tác triết học trong một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập Triết học trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cũng như mở rộng quan hệ quốc tế. Việc thành lập Hội Triết học là nhu cầu tất yếu của sự phát triển văn hóa triết học ở Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Từ nhu cầu phát triển của xã hội, từ thực trạng các mặt của ngành Triết học Việt Nam, đồng chí đã gợi mở về vai trò, trách nhiệm của Hội Triết học:

Thứ nhất, với tinh thần kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Triết học có nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và chức năng để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có tri thức và tư duy triết học cao, đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân về triết học, cung cấp cơ sở lý luận triết học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, Hội Triết học đẩy mạnh nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, nghiên cứu và phát triển Triết học Mác - Lênin, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh nhằm cung cấp cơ sở lý luận triết học cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt với các mục tiêu cụ thể và to lớn mà Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” là: Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thứ ba, Hội Triết học có nhiệm vụ góp phần làm sáng tỏ vai trò của triết học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là bộ phận cấu thành quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là ngọn cờ tư tưởng và là hạt nhân lý luận của thế giới quan và phương pháp luận cho mọi hoạt động lý luận và thực tiễn. Từ góc độ lý luận triết học, Hội triết học cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm triết học sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước.

Thứ tư, Hội Triết học phải trở thành mái nhà chung của các thế hệ những nhà nghiên cứu, giảng dạy triết học của cả nước; cái nôi vun đắp, bồi dưỡng, để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới; là nơi tham gia tổ chức các diễn đàn học thuật uy tín về triết học cả trong và ngoài nước.

Ban Chấp hành ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 Ủy viên;

  • Bầu Ban Thường vụ gồm 11 Ủy viên;
  • Bầu Ban Kiểm tra gồm 3 Ủy viên.

GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tin: Mai Hoa

In bài viết