Đảng bộ

Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội: Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng: 15/09/2023 | Lượt xem: 799

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quán triệt, phổ biến thông tin chuyên đề Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023). Ngày 13/9/2023, tại trụ sở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Đảng ủy Học viện KHXH tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với 02 nội dung: 1) Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; 2) Phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay. Đây là 02 nội dung đã được Đảng ủy Khối các cơ quan TW tổ chức quán triệt triển khai trực tuyến tới các điểm cầu là các bộ/ban/ngành TW nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ trọng đại này của đất nước.

 

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đc. Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy Học viện KHXH; Đc. Vũ Mạnh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy; Về phía Ban Giám đốc có PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - PGĐ phụ trách Học Viện KHXH cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện tham dự. Báo cáo viên trình bày 02 chuyên đề - PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà, đảng ủy viên Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Về chuyên đề: “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, căn cứ đề cương bài giảng của GS.TS Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà nhấn mạnh các nội dung: 1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện ở 3 điểm cơ bản. Đó là, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò của tính tiên phong, gương mẫu; chỉ ra nội dung tiên phong, gương mẫu và chỉ ra đối tượng và phương pháp thực hiện tính tiên phong, gương mẫu; 2) Để việc nêu gương đạt kết quả thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức các mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Bên cạnh đó, để trả lời cho câu hỏi: Đảng viên Đảng bộ Học viện KHXH làm gì để tiên phong, gương mẫu? PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà chỉ ra 04 yêu cầu sau:

Thứ nhất: Mỗi đảng viên, giảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không để xảy ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói đi đôi với làm…

Thứ hai: Nêu gương bằng cách phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ ba: Thường xuyên nghiên cứu, học tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bản thân thực hiện cho đúng đồng thời quán triệt, vận dụng vào bài giảng góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với học viên và quần chúng nhân dân; gắn lý luận với thực tiễn để người học có thể vận dụng vào trong thực tế công việc nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.

Thứ tư: Không ngừng nâng cao năng lực tư duy, khả năng phân tích, tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Nêu gương bằng các sáng kiến, đề xuất đổi mới quy trình, nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ theo hướng kịp thời, thiết thực, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà - báo cáo viên tại Hội nghị

Các đảng viên trao đổi tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe chuyên đề thứ hai: “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay. Căn cứ bội dung bài giảng của  PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng, PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà làm rõ các nội dung về: 1) Cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; 2) Quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay; 3) Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh về các giải pháp như sau:

Giải pháp 1: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong Đảng ủy Khối các cơ quan TW về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình,  chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực,  tự diễn biến, thoái hóa, biến chất trong CB,ĐV và toàn cơ quan;

Giải pháp 2: Kiểm soát quyền lực - “thanh bảo kiếm nhiệm  màu” phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tiêu cực, tham nhũng;

Giải pháp 3: Tăng cường giáo dục tư cách đạo đức CM cho CB đảng viên tạo nên bản lĩnh chính trị, là sức đề kháng nội sinh mạnh mẽ  trong công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Giải pháp 4: Tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong Đảng ủy Khối các cơ quan TW, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;

Giải pháp 5: Luôn luôn quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết gắn bó với nghĩa tình đồng chí trong Đảng ủy Khối các cơ quan TW, tăng cường phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh lực lượng quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Học viện, Đc. Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy quán triệt tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ: Hội nghị là sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Nội dung các chuyên đề nhằm tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, triển khai các giám sát, phát hiện các vi phạm để kịp thời chấn chỉnh các hành vi tiêu cực, suy thoái; tăng cường sự đoàn kết trong Đảng. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, nêu gương.

Đối với toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ, cần tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức nhằm nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tăng cường, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bí thư giao nhiệm vụ: 1) Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội tăng cường tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi sâu các nội dung trong 02 chuyên đề tại các buổi sinh hoạt của Chi bộ; 2) Toàn thể đảng viên Đảng bộ viết thu hoạch sau Hội nghị chuyên đề nhằm củng cố thêm các nội dung đã được lĩnh hội và liên hệ trực tiếp với vị trí, vai trò, trách nhiệm của cá nhân các đảng viên.

 

 

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết