Đảng bộ

Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Tìm hiểu về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 13/05/2022 | Lượt xem: 1656

       Ngày 11/5/2022, tại trụ sở Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Tìm hiểu về cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vũ Mạnh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội; Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện KHXH; cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện tham dự. Chuyên đề do đ/c PGS.TS. Hồ Việt Hạnh - nguyên Bí thư Đảng ủy Học viện; Tổng Biên tập Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội báo cáo.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

       Tháng 1 năm 2022, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sách được trình bày trong 464 trang, gồm 29 bài viết từ 7/2018 đến 12/2021, nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt hết sức dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước. 

       Báo cáo chuyên đề của PGS.TS. Hồ Việt Hạnh đã khái quát những vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách của Tổng Bí thư:

      Thứ nhất: Cuốn sách đã đề cập đến những vấn đề lớn: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

        Thứ hai: Nhận định về chủ nghĩa Tư bản

        Thứ ba: Quan niệm về chủ nghĩa xã hội

        Thứ tư: Nhìn nhận về thời kỳ quá độ

       Thứ năm: Quan niệm về kinh tế thị trường định hướng XHCN

       Thứ sáu: Quan niệm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

      Thứ bảy: Luận về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

      Thứ tám: Đề cập đến kết quả sau 35 năm đổi mới đất nước

      Thứ chín: Về các vấn đề thực tiễn cụ thể khác

       Để thực hiện được mục tiêu trở thành một nước xã hội chủ nghĩa, Báo cáo nhấn mạnh, Tổng Bí thư đã khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta, đó là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

       Có thể thấy, cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những chỉ đạo sát sao và cụ thể các lĩnh vực hoạt động thực tiễn của cả hệ thống chính trị dựa trên nền tảng lý luận đó trong bối cảnh mới. Với tư duy hết sức rõ ràng, cụ thể, cách trình bày mạch lạc khiến cho độc giả dễ cảm nhận, dễ hiểu. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

       Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Mạnh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo của PGS.TS. Hồ Việt Hạnh theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân - đây là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Gắn với nội dung sinh hoạt chuyên đề, đ/c quán triệt, mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đề ra để, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đơn vị.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Võ Thương